Slide Egér Billenzyűzet Headset Gamer szék Kiegészítők Letöltés Hol kapható? Hol kapható? Letöltések Kiegészítők Gamer szék Headset Billentyűzet Egér Hol kapható?

VENTARIS GAMING NYEREMÉNYJÁTÉK

JÁTÉKSZABÁLYZATA Ramiris Europe Kft. „Nyerj egy hozzád illő Ventaris gamer széket!” hivatalos részvételi- és nyereményjáték szabályzata

A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A „Nyerj egy hozzád illő Ventaris gamer széket!” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a Ramiris Europe Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46. Adószám: 14341551-2-44) (a továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, mint "Lebonyolító" végzi.

A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a Ramiris honlapján (http://www.ventaris.hu) Nyereményjéték aloldalán.
A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.

A nyereményjáték nem a Facebook által szervezett, vagy szponzorált. A játékban résztvevők elfogadják a Facebook felhasználási feltételeit.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Az „Nyerj egy hozzád illő Ventaris gamer széket!” meghirdetése a Ventaris Gaming Facebook oldalán történik. A sorsolásban történő részvétel önkéntes.

2.1. A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött vagy 13-18 év közötti, a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással rendelkező a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A Játékban azon személyek (vagy az ő szülője/gyámja) vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt az oldalon (Ventaris Gaming nyereményjáték link) elérhető poszt alatt -kommentben- a feltett tudás alapú kérdésre helyesen válaszol. (a továbbiakban „Válasz”).

2.4. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Játék időtartama előtt és után válaszoló Játékos nem lesz jogosult a Játékban részt venni.

2.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.6. A Válaszokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.7. A Játékos válasza beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYSORSOLÁS IDŐPONTJA

3.1. A Játék 2022. április 08. 08 óra 00 perctől 2022. május 15. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”)

3.2. A nyereménysorsolás időpontja: 2022. május. 17. 14 óra 00 perc.

INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a http://www.ventaris.hu weboldal Nyereményjáték aloladalán érhetők el . A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az marketing@ramiris.eu email címre.

A JÁTÉK MENETE

5.1. Nyereménysorsolás

5.1.1. A Szervező a 3.2. pontban meghatározott időpontban, az 6.1.1. pontban meghatározott Nyereményre vonatkozóan nyertest (a továbbiakban: „Nyertes”) sorsol az alábbiak szerint:

- 1 db VS300 gamer szék, a nyertes által választott színben (pink/fekete)

5.1.2. A nyereménysorsoláson minden olyan, a Játékszabályzatnak megfelelő Játékos részt vesz, aki helyes választ adott meg a Ventaris Gaming nyereményjáték oldalon feltett kérdésre. (http://www.facebook.com/ventarisgaming)

5.1.3. A Nyertes meghatározására a Szervező kigyűjti az összes válaszadót a saját rendszeréből, azokat táblázatba rendezi, a random.org weboldal segítségével véletlenszerű számot generál, majd a táblázat az ehhez a számhoz tartozó sorában található válaszadót jelöli meg nyertesként a 2022. május 17 .napján 14 óra 00 perckor megtartandó sorsolás folyamán.

5.2. Érvénytelen Válasz

5.2.1. Érvénytelen a Válasz, amennyiben:
- a Játékos nem töltötte be a 18. életévét, vagy 13-18 év közötti és nem rendelkezik a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással,
- a Játékos nem magyar állampolgár,
- a Játékos nem természetes személy,
- a Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,
- a Játékos a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy alkalmazottja, vagy ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,
- amennyiben a Nyertes Játékos a Nyertes kihirdetését követően 5 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező felé az marketing@ramiris.eu elérhetőségén,
- a Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését,
- amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el.

NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1. Nyeremények

6.1.1. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban: „Nyeremény”)

- 1 db VS300 gamer szék, a nyertes által választott színben (pink/fekete)

6.1.2. A Nyeremények sorsolása a Játék időtartama leteltét követően történik. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Játék leteltét követően 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.

6.1.3. Amennyiben a Nyertes Válasza érvénytelennek minősül, a Szervező megtagadhatja az újra sorsolást.

6.1.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

6.2. Nyertesek értesítése

6.2.1. A Szervező a Nyeremények Nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 5 (öt) munkanapon belül e-mailben értesíti. Amennyiben Szervező a Nyertest a Válasz során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az Értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

6.3. Nyeremények átadása

6.3.1. A nyeremény átvételének részleteit a Nyertessel e-mailben egyezteti a Szervező.

A Nyertesnek a Nyeremény átvételére 30 (harminc) nap áll rendelkezésére. Ha a Nyeremény átadása a megadott időn belül nem kerül sor, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

6.3.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

7.1. Ventaris Gaming nyereményjáték honlapon a Játékon való részvétel, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra történő opcionális feliratkozás önkéntes, amely a direktmarketing célú megkereséseket a Játékos bármikor, minden következmény nélkül megszüntethet.

7.2. A Játékban való részvétel feltétele a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és azok elfogadása.

7.3. A Szervező, mint adatkezelő adatai

A Játékos önkéntesen, feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott adatait a Szervező, a Ramiris Europe Kft. (Székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 46. Adószám: 14341551-2-44) adatkezelőként, a „A lájkja most autós GPS kamerát érhet!” lebonyolítása céljából kezeljék.
A résztvevő elfogadja a Ramiris Europe Kft. adatkezelési szabályzatát, melyet a adatkezelési tájékoztató oldalon lehet tanulmányozni.

ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, illetve a járulékos költségeket a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.ramiris.eu és Facebook illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.2. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.3. Ha a játékos Válasz feltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló honlapjával, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4. A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.